DANH SÁCH KHÁCH HÀNG MAY MẮN TRÚNG THƯỞNG

STT SỐ ĐIỆN THOẠI SỐ SERIAL MÃ DỰ THƯỞNG GIẢI THƯỞNG
1 84931878XXX VVN000229A00400 1007515 Xe Honda SH 150i 2020 ABS
2 84937468XXX VVN000437A00073 1002569 iPhone 11Pro 64GB
3 84909313XXX VVN000383A00283 1031312 iPhone 11Pro 64GB
4 84978864XXX VVN000391A00680 1007549 iPhone 11Pro 64GB
5 84358545XXX VVN000230A00811 1040594 iPhone 11Pro 64GB
6 84834109XXX VVN000388A00862 1041481 iPhone 11Pro 64GB
7 84919603XXX VVN000229A00291 1030367 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
8 84978540XXX VVN000305A00295 1049381 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
9 84934755XXX VLE203246A01725 1030419 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
10 84348865XXX VLE203374A00835 1007505 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
11 84909977XXX VVN000410A00213 1007482 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
12 84815367XXX VVN000361A00399 1047921 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
13 84949161XXX VLE203103A00049 1028432 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
14 84989617XXX VLE203208A00056 1013758 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
15 84976530XXX VVN000370A00459 1030432 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
16 84339605XXX VVN000378A01243 1005065 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
17 84842788XXX VVN000060A00283 1035443 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
18 84908447XXX VVN000465A00116 1028447 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
19 84978038XXX NJ4480J50300206 1024323 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
20 84919600XXX VVN000394A00052 1005402 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
21 84399883XXX VLE203392A00085 1048822 iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB