QUAY SỐ GIẢI NHẤT

MÃ DỰ THƯỞNG

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

STT MÃ DỰ THƯỞNG SỐ SERI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
5 1040594 VVN000230A00811 84358545XXX iPhone 11Pro 64GB
4 1007549 VVN000391A00680 84978864XXX iPhone 11Pro 64GB
3 1041481 VVN000388A00862 84834109XXX iPhone 11Pro 64GB
2 1002569 VVN000437A00073 84937468XXX iPhone 11Pro 64GB
1 1031312 VVN000383A00283 84909313XXX iPhone 11Pro 64GB