QUAY SỐ GIẢI NHÌ

MÃ DỰ THƯỞNG

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

STT MÃ DỰ THƯỞNG SỐ SERI SỐ ĐIỆN THOẠI GIẢI THƯỞNG
15 1048822 VLE203392A00085 84399883XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
14 1049381 VVN000305A00295 84978540XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
13 1030419 VLE203246A01725 84934755XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
12 1007505 VLE203374A00835 84348865XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
11 1007482 VVN000410A00213 84909977XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
10 1047921 VVN000361A00399 84815367XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
9 1030367 VVN000229A00291 84919603XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
8 1028432 VLE203103A00049 84949161XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
7 1013758 VLE203208A00056 84989617XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
6 1030432 VVN000370A00459 84976530XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
5 1005065 VVN000378A01243 84339605XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
4 1035443 VVN000060A00283 84842788XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
3 1028447 VVN000465A00116 84908447XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
2 1024323 NJ4480J50300206 84978038XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB
1 1005402 VVN000394A00052 84919600XXX iPad Mini 5 7.9 Wi-Fi 64GB